Zákaznická linka: (+420) 773 510 500
Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client2/web89/web/templates/gk_cloudhost/lib/framework/helper.layout.php on line 149 Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/clients/client2/web89/web/libraries/cms/application/site.php on line 272

Obchodní podmínky pro webhosting a domény

 

Definice a rozsah poskytovaných služeb

 

• Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod pojmem webhosting se rozumí vymezení (pronájem) určitého prostoru na serverech poskytovatele, přenos dat pomocí protokolu HTTP po internetu a provoz emailových schránek pro příjem a odeslání elektronické pošty.
• Zákazník dále může objednat u poskytovatele libovolné množství doménových jmen.
• Poskytovatel povede na svých jmenných serverech DNS záznamy o doménách automaticky u všech zaplacených domén, které jsou ve správě poskytovatele. DNS záznamy povede poskytovatel bezplatně i u domén, které byly převedeny pod správu poskytovatele před řádnou expirací a nebyly tedy prozatím zákazníkovi účtovány poplatky za prodloužení domény. Převod domén pod správu poskytovatele je bezplatný, jedná-li se však o neobvykle velké množství domén a vyžaduje zásah programátora nebo zvláštní péči technického oddělení, mohou být zákazníkovi účtovány nutné náklady spojené s tímto hromadným převodem. Na tuto skutečnost musí být zákazník upozorněn předem a to písemnou formou.
• Vlastníkem registrovaného doménového jména je vždy zákazník. Toto nemusí platit u slovenské národní domény .sk, jejichž vlastníkem může být pouze občan Slovenské republiky nebo firma se sídlem ve Slovenské republice. V případě, že zákazník nesplňuje tuto podmínku je držitelem domény registrátor. Toto však žádným způsobem neomezuje právo zákazníka s doménou prostřednictvím registrátora libovolně nakládat.
• Pro potřebu registrace doménových jmen je zákazník povinen při objednávce poskytnout veškeré potřebné údaje. Poskytnutí údajů se děje pomocí internetového objednávkového formuláře. Zákazník bere na vědomí, že za škody způsobené poskytnutím nesprávných nebo neúplných údajů nenese odpovědnost poskytovatel. Zákazník prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé.
• Poskytovatel neodpovídá za případné porušení autorských práv v souvislosti s registrací doménových jmen.
 

Provozní podmínky

 

• Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domén i webhostingových služeb, provoz elektronické pošty a přístup k datům zákazníka pomocí protokolu FTP. Dále zajistí nepřetržitý přístup k administračnímu rozhraní pro správu webhostingů a emailů.
• Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb pouze v případě nutné údržby systému. Je-li to možné, informuje zákazníka o plánovaném výpadku předem. Dojde-li k neplánovanému výpadku, který bude delší než jeden kalendářní den, nepřísluší poskytovateli žádná odměna za dny, kdy služby nebyly pro zákazníka dostupné.
• Poskytovatel neodpovídá za přerušení služeb způsobených vyšší mocí, přerušením dodávky energií, výpadkem telekomunikačních služeb poskytovaných třetí stranou a neoprávněným zásahem třetí osobou do provozu virtuálního serveru.
• Poskytovatel neodpovídá za výpadky způsobené neodborným zásahem zákazníka nebo správcem systému zákazníka.
• Celková případná náhrada vzniklé škody v souvislosti s poskytováním objednaných služeb placená poskytovatelem zákazníkovi je omezena částkou zaplacenou zákazníkem poskytovateli za služby poskytnuté v kalendářním roce, v němž by případný nárok na náhradu škody vznikl.
• Zákazník nebude používat skripty, které by bránily nebo jinak omezovaly provoz serverů poskytovatele. Totéž platí i o skriptech, které by nadměrně zatěžovaly provoz serverů poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn ukončit provádění předmětných skriptů.
• Zákazník se zavazuje, že nebude prostor vymezený na serveru využívat ke sdílení jakéhokoliv nelegálního obsahu a to ani formou odkazování na nelegální obsah umístěný na jiných serverech. Dále se zavazuje, že nebude vymezený prostor využívat k prezentaci informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, veřejný zájem nebo byly v rozporu s platnými právními předpisy. V takovém případě je poskytovatel oprávněn s okamžitou platností ukončit poskytování veškerých služeb bez další náhrady.
• Zákazník se zavazuje, že nebude prostřednictvím serveru poskytovatele posílat nadměrné množství odchozí pošty ani tzv. spam. Je zakázáno provozovat na serveru poskytovatele tzv. freemail. Zákazník není oprávněn umožnit přístup k serveru odchozí pošty poskytovatele třetí osobě. Ve všech případech uvedených v tomto bodě je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služeb odchozí pošty v rámci webhostingu bez další náhrady. Ostatní služby poskytované v rámci webhostingu nebudou dotčeny.
• Poskytovatel není povinen spravovat ani nijak aktualizovat obsah stránek prezentovaných v rámci webhostingových služeb zákazníkem, pokud nejsou tyto služby předmětem zvláštní objednávky.
 

Platební podmínky

 

• Zákazník za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu. Ceny jsou definovány platným aktuálním ceníkem, který je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách poskytovatele.
• Po objednání služeb z nabídky poskytovatele je zákazníkovi zaslána na emailovou adresu uvedenou v objednávce výzva k platbě, která obsahuje rekapitulaci objednávky a veškeré údaje potřebné k platbě. Po úhradě celé částky objednávky na bankovní účet poskytovatele jsou objednané služby v nejbližším možném termínu aktivovány a na email zákazníka zaslány přístupové údaje nutné ke správě služeb. Poté je zákazníkovi zaslán daňový doklad fakturovaný v hlavní měně konkrétního státu (pro ČR v CZK a pro SR v EUR) s vyčíslenou daní z přidané hodnoty platný ve všech zemích Evropské unie.
• Cena za objednané služby je vždy placena předem a to do konce kalendářního roku ve výši, která odpovídá poměrnému množství dní do konce aktuálního kalendářního roku. Na začátku nového kalendářního roku je zákazníkovi automaticky zaslána nová výzva k platbě. V případě, že zákazník nepošle poskytovateli písemně výpověď z poskytovaných služeb má se za to, že má zákazník o poskytovaní služeb na další období i nadále zájem.
• Pro případ prodlení platby je zákazník povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.1% za každý den prodlení. Za den zaplacení dlužné částky se považuje den připsání peněz na bankovním účtu poskytovatele. V případě prodlení platby delší než 30 dní je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytovaní služeb, v případě prodlení delším než 60 dní je poskytovatel oprávněn poskytování služeb úplně ukončit. Případná data zákazníka na serverech poskytovatele mohou být v tomto případě smazána. Právo na zaplacení dlužné částky zákazníkem poskytovateli není tímto nijak dotčeno.
 

Obecná ustanovení

 
• Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji zákazníka výhradně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
• Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostem a informacích o zákazníkovi, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Toto se nevztahuje na situaci, kdy má poskytovatel opačnou povinnost definovanou zákonem nebo v případech, kdy je k tomu vyzván státními orgány na základě oprávněného požadavku (například soudního příkazu).
• Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat zákazníka uložených na serverech poskytovatele vyjma případů, kdy data (skripty) ohrožují činnost serverů poskytovatele nebo ohrožují data ostatních zákazníků. V tomto případě je poskytovatel nutný zásah oprávněn učinit. Poté je poskytovatel povinen zákazníka o tomto neprodleně informovat s využitím kontaktních údajů zákazníka poskytnutých při registraci služby.
• Poskytovatelem je společnost Softlabs Czech s.r.o., IČ: 02806533, se sídlem Plzeň, Klatovská 169c.
• Zákazníkem je občan, fyzická nebo právnická osoba.
 

Zvláštní ustanovení platná při registrace doménových jmen v doméně .cz

 
• Při registraci doménového jména v české národní doméně .cz je poskytovatel povinen seznámit zákazníka s "Pravidly registrace doménových jmen .cz" (dále jen "Pravidla"). Zákazník tímto prohlašuje, že se při akceptování obchodních podmínek poskytovatele (povinná součást procesu objednávky) seznámil i s plným zněních "Pravidel" a vyjadřuje s nimi souhlas. Toto platí pouze v případě, že je součástí objednávky i doména .cz. Plné znění "Pravidel" je k dispozici na tomto odkazu.
 
Společnost Softlabs Czech s.r.o. je oprávněna kdykoliv provést jednostrannou změnu těchto obchodních podmínek, jejich nové znění vstupuje v platnost dnem jejich vystavení na webových stránkách společnosti.
 
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10.5. 2014.

Kontaktujte nás

Obchod

+420 377 310 500

+420 773 470 775

E-mail: info@s-hosting.cz